• Hòa Bình: Công tác khuyến công ngày càng thực chất

    Hòa Bình: Công tác khuyến công ngày càng thực chất

    Với nhiều giải pháp tích cực hoạt động khuyến công Hòa Bình đã mang lại hiệu quả đáng kể, góp phần thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương phát triển. Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, tạo ra nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.