• GDP 2018 đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2011

    GDP 2018 đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2011

    Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,76%, đóng góm 8,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%, khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

  • Hai động lực chính cho tăng trưởng

    Hai động lực chính cho tăng trưởng

    Công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ phải đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2018 và phải coi đây là hai động lực chính dẫn dắt tăng trưởng GDP