• Linh hoạt các kịch bản ứng phó, phục hồi trước tác động của thiên tai

    Linh hoạt các kịch bản ứng phó, phục hồi trước tác động của thiên tai

    Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phải chủ động rà soát, xây dựng phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai, sự cố cơ bản có thể xảy ra trên địa bàn để khi xảy ra thiên tai, sự cố, chủ động triển khai ứng phó, không chủ quan ở bất cứ cấp nào, khâu nào.

  • Người lao động có phải nộp Quỹ phòng, chống thiên tai?

    Người lao động có phải nộp Quỹ phòng, chống thiên tai?

    Thủ trưởng tất cả cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm thu Quỹ của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấp huyện do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.