Kho vận và cảng Cẩm Phả đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đề ra mục tiêu phấn đấu sản lượng than tiêu thụ quý II/2019 đạt từ 26% - 27% KH năm, 6 tháng đầu năm phấn đấu đạt 52% KH năm.

Thực hiện đợt thi đua đẩy mạnh sản xuất của Tập đoàn, Đảng ủy Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã xây dựng nghị quyết đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Theo đó, nghị quyết của Đảng ủy Công ty đề ra mục tiêu phấn đấu sản lượng than tiêu thụ quý II/2019 đạt từ 26% - 27% KH năm, 6 tháng đầu năm phấn đấu đạt 52% KH năm. Ngoài ra, nghị quyết cũng chỉ rõ một số yêu cầu trong sản xuất như: Đảm bảo sản lượng than lưu kho để phục vụ nhu cầu khách hàng theo cam kết; thực hiện nghiêm các quyết định, quy định, quy trình tiêu thụ than của TKV theo kế hoạch SXKD hàng tháng, quý Tập đoàn giao; đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất.

Bí thư Đảng ủy Công ty Vũ Đức Duy cho biết, căn cứ tình hình thực tế, Đảng ủy Công ty đã triển khai thực hiện, xây dựng và ban hành một số nghị quyết/văn bản nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Công ty đã xây dựng nhiều nghị quyết về các chuyên đề khác nhau như: Lãnh đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, An toàn - VSLĐ, công tác đầu tư - môi trường năm 2019; công tác kiểm tra, giám sát; công tác thanh tra, pháp chế và thanh tra nhân dân; công tác thông tin, truyền thông trong tình hình mới v.v.

Tính đến hết quý I/2019, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ hơn 9,8 triệu tấn than sạch, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong công tác tiêu thụ than của toàn Tập đoàn từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, tính riêng trong tháng 3, Công ty tiêu thụ đạt 3.975 ngàn tấn than sạch. Lũy kế quý I đạt 9.839 ngàn tấn, bằng 96,8% KH quý, bằng 24,2% KH năm. Trong đó: Than tiêu thụ trong nước lũy kế quý I đạt 9.830 ngàn tấn/9.866 ngàn tấn, bằng 99,64% KH quý, bằng 24,91% KH năm).

T.Xuân