Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt có thể được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước sẽ cho vay đặc biệt để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bị rút tiền hàng loạt.

Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 đã bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt. Theo đó, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, bao gồm các biện pháp tự thân của tổ chức tín dụng và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền.

Để hạn chế nguy cơ rủi ro do rút tiền hàng loạt gây ra, Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 đã bổ sung thêm quy định về việc Ngân hàng Nhà nước can thiệp sớm vào các tổ chức tín dụng khi có một số dấu hiệu bị rút tiền hàng loạt và có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 đã bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt

Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước và thực hiện ngay các biện pháp gồm:

Không chia cổ tức bằng tiền mặt; tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động cấp tín dụng và các hoạt động khác có sử dụng nguồn tiền của tổ chức tín dụng; các giải pháp khác để đáp ứng yêu cầu chi trả tiền gửi cho khách hàng.

Thực hiện các biện pháp tại phương án khắc phục trong tình huống bị rút tiền hàng loạt quy định tại Điều 143, Luật Các tổ chức tín dụng; cập nhật, điều chỉnh phương án trong trường hợp cần thiết. Trường hợp tổ chức tín dụng đang được can thiệp sớm bị rút tiền hàng loạt, tổ chức tín dụng đó phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình trạng rút tiền hàng loạt và rà soát, đánh giá lại thực trạng để xây dựng, điều chỉnh phương án khắc phục theo quy định tại Điều 158 và Điều 160, Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Tổ chức tín dụng thực hiện phương án khắc phục đã được xây dựng, điều chỉnh.

Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
Ngân hàng thương mại bị rút tiền hàng loạt có thể được vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước

Tổ chức tín dụng được áp dụng biện pháp hỗ trợ sau đây khi bị rút tiền hàng loạt:

- Bán giấy tờ có giá cho Ngân hàng Nhà nước trên nghiệp vụ thị trường mở với lãi suất 0%;

- Thực hiện giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm thanh khoản theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

- Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước; vay đặc biệt từ tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; vay đặc biệt từ tổ chức tín dụng khác.

Ngọc Châm