Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước CHND Trung Hoa qua lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam

Đây là nội dung được quy định chi tiết tại Thông tư số 11/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 04/06/2015. Thông tư này quy định về thủ tục cấp phép quá cảnh hàng hóa, vận chuyển hàng hóa quá

Theo đó, hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu không được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp nêu trên, việc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chỉ được thực hiện sau khi có giấy phép của Bộ Công Thương.

Hàng hóa quá cảnh được thực hiện qua các cặp cửa khẩu: Lào Cai - Hà Khẩu; Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; Móng Cái - Đông Hưng; Đồng Đăng - Bằng Tường. Ngoài những cửa khẩu này, hàng hóa quá cảnh được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế được mở thêm theo thỏa thuận của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa.

Theo Thông tư, việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh của chủ hàng do người chuyên chở là thương nhân Việt Nam thực hiện theo quy định pháp luật. Trường hợp hàng hóa quá cảnh là phương tiện vận chuyển tự hành thì phương tiện vận chuyển đó phải có biển số đăng ký tạm thời do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cửa khẩu nhập khẩu hàng hóa cấp và có giấy chứng nhận về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do ngành Giao thông vận tải cấp trước khi được tự hành quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Riêng ô tô các loại chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống không được phép tự hành quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Chủ hàng hoặc người chuyên chở phải nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan Giấy phép quá cảnh được Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư này, Hợp đồng vận chuyển hàng quá cảnh và các loại chứng từ theo quy định của pháp luật về hải quan. 

Hàng hóa quá cảnh được phép lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, trừ trường hợp được gia hạn thời gian quá cảnh theo quy định.   Hàng hóa quá cảnh không được phép tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp đặc biệt, việc tiêu thụ hàng hóa quá cảnh trên lãnh thổ Việt Nam phải được phép của Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/07/2015. thay thế Quyết định số 305/2001/QĐ-BTM ngày 26 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của CHND Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ CHXHCN Việt Nam; đồng thời bãi bỏ Quyết định sô 336/2005/QĐ-BTM ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ủy quyền các phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hóa của CHND Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ CHXHCN Việt Nam.

Các giấy phép được cấp trước ngày Thông tư số 11/2015/TT-BCT có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo thời hạn của giấy phép.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

  • Tags: