Thái Bình: Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cần sự chung tay của cộng động

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của ngành thuỷ sản Việt Nam, thuỷ sản Thái Bình cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành nông nghiệp. Với định hướng phát triển thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái biển, hoạt động sản xuất thủy sản đã đạt được kết quả tích cực.

Công tác Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ngày càng được quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức, đoàn thể và sự hưởng ứng của người dân trong tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung về khai thác, bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sinh, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng.

Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, công tác tuần tra, xử lý vi phạm trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản như: Hiện tượng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định, đặc biệt tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ, các ngư cụ, nghề cấm khai thác vẫn còn diễn ra ở các địa phương. Đồng thời nhắc nhở, vận động ngư dân khai thác các nghề cấm chủ động chuyển đổi nghề nghiệp.

Hàng năm vào ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (01/4/1959) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ Thả giống thuỷ sản ra các vùng nước tự nhiên trong tỉnh

Đặc biệt, để nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, hàng năm vào ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (01/4/1959), Chi cục Thủy sản Thái Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Thả giống thuỷ sản ra các vùng nước tự nhiên trong tỉnh, nhằm tái tạo quần đàn của các loài thủy sản ở các thủy vực tự nhiên, góp phần khôi phục, phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Cán bộ Chi cục thuỷ sản Thái Bình tiến hành ra thả cá tại bến cá Cửa Lân huyện Tiền Hải

Theo đó, năm 2020, Chi cục Thủy sản Thái Bình đã tổ chức thả con giống với số lượng lên tới hơn 320.000 nghìn con. Năm 2021, là 204.780 nghìn con. Năm 2022, thả 320.000 nghìn con. Tổng 3 năm toàn tỉnh đã thả hơn 844 nghìn con giống, các con giống được thả xuống các vùng nước tự nhiên là cá Trắm đen, cá Chép, cua, cá Vược, tôm sú...

Đồng chí Đỗ Văn Trịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải tham gia thả cá tại khu vực Cảng cá Cửa Lân (ảnh Cổng thông tin UBND huyện Tiền Hải)

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Thông qua hoạt động này Chi cục Thủy sản Thái Bình đề nghị các tổ chức, cá nhân trong tỉnh phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Cũng như, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành thủy sản và cộng đồng dân cư tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước xã hội hóa công tác này.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tới mọi tầng lớp nhân dân, không phóng sinh các đối tượng thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại ra môi trường.

Dương Hoàng