Thêm thời gian tiếp nhận trả lời câu hỏi trong vụ rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ với phôi thép và thép dài

Cơ quan điều tra đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra cho các công ty nhập khẩu, sản xuất trong nước đến trước 17 giờ ngày 23/12/2022.

điều tra tự vệ thép

Ngày 8/11/2022, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) ban hành Công văn số 958/PVTM-P2 gửi các công ty sản xuất trong nước và nhập khẩu về việc ban hành bản câu hỏi điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài (Mã vụ việc: ER02.SG04). Theo đó, thời hạn tiếp nhận bản trả lời câu hỏi điều tra là trước 17 giờ ngày 15/12/2022.

Liên quan tới đề nghị gia hạn nộp bản trả lời câu hỏi của các bên liên quan, cơ quan điều tra đồng ý gia hạn thời hạn tiếp nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra cho các công ty nhập khẩu, sản xuất trong nước đến trước 17h00 ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Sau thời hạn nêu trên, cơ quan điều tra có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.
Đến ngày 12/8/2022, căn cứ Điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, Cục Phòng vệ thương mại có Thông báo số 13/TB-PVTM về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp.

Cùng ngày, Cục Phòng vệ thương mại nhận được Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đề nghị của Cơ quan điều tra, ngày 26/10/2022, bên yêu cầu đã bổ sung thông tin trong Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ. Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra xác nhận Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đầy đủ và hợp lệ.
Ngày 4/11/2022 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BCT, về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

An Hòa