Thủy điện Trung Sơn tiếp tục tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đợt 2

Ngày 12 - 13/9/2022, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã phối hợp với Công ty TNHH kỹ thuật An toàn – Vệ sinh lao động Thanh Hóa tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Xác định huấn luyện an toàn lao động là biện pháp quan trọng để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất, Ban tổ chức cho biết khóa tập huấn đồng thời hướng tới mục tiêu trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn.

Theo TSHPCo đây là đợt huấn luyện lần thứ 2 năm 2022 giành cho đối tượng thuộc nhóm 4 là người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 của Điều 17, Nghị định 44/2016/NĐ - CP, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

hình ảnh tại buổi tập huấn
Giảng viên hướng dẫn các học viên về các kiến thức cơ bản ATVSLĐ.

Kết thúc khóa huấn luyện người lao động trong doanh nghiệp đã nắm được những kiến thức cơ bản về AT – VSLĐ như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về AT - VSLĐ đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy AT - VSLĐ, biển báo, biển chỉ dẫn AT - VSLĐ và sử dụng các thiết bị an toàn, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp…

Phạm Chiến