10 năm Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": Cuộc Cách mạng từ nhận thức tới hành vi tiêu dùng

Năm 2019, đánh đấu 10 năm triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị. 10 năm qua, Bộ Công Thương luôn lồng ghép các nội dung của Cuộc vận động vào nhiệm vụ thường xuyên của ngành với nhiều nỗ lực, sáng tạo.
Thuỳ Linh

Video khác