Ngày 21/12/18 l Sự kiện & Con số Công Thương: Thêm 5 thủ tục của Bộ Công Thương kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Với 5 thủ tục mới này, tổng số thủ tục của Bộ Công Thương kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia đã được nâng lên con số 11 thủ tục.
Thy Thảo

Video khác