Ngày 9/6/2018 | Bản tin cuối tuần

Điểm nhấn việc thực hiện chính phủ điện tử của Bộ Công Thương 2 năm qua và câu chuyện về những chiếc logo nổi tiếng (tiếp).
Thy Thảo - Thái Duy

Video khác