Tọa đàm: Động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí

Số lượng doanh nghiệp cơ khí đang ngày càng tăng mạnh từ 10.000 doanh nghiệp năm 2010 lên 21.000 doanh nghiệp năm 2016, chiếm 28% tổng số doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo.

Video khác