Thủy điện Sông Ba Hạ đủ tiềm lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Ngày 24/5/2022, tại Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Thủy điện Sông Ba Hạ) mã chứng khoán là SBH, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội đồng thời thực hiện các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Cụ thể tại ĐHĐCD SBH năm 2022 tất cả các cổ đông đều đồng thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với sản lượng điện phát 577 triệu kWh; tổng doanh thu 688.505 triệu đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 160.995 triệu đồng; đặc biệt là đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cô đông tỷ lệ 15%/vốn điều lệ.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Phúc – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Yên; ông Vũ Mạnh Hùng – đại diện Ban Quản lý đầu tư vốn EVN.

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng các Ban chức năng đại diện Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) cổ đông có cổ phần chi phối tại Thủy điện Sông Ba Hạ tham dự Đại hội. Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội là ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT Thủy điện Sông Ba Hạ.

ông Trần lý trình bầy báo cáo tại Đại hội
Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Đại hội ghi nhận sự tham dự trực tiếp của 34 cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 123.541.820 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,45% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

ông Nguyễn Văn Tặng phát biểu tại Đại hội
Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cùng cổ đông thảo luận các nội dung trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đáp ứng tốt nhiệm vụ phát điện thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 25%

Báo cáo tại Đại hội cho thấy trong những tháng đầu năm 2021, Thủy điện Sông Ba Hạ đã phải thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình thủy văn không thuận lợi, chịu ảnh hưởng diễn biến khí hậu thất thường, khu vực Nam Trung Bộ nắng nóng, khô hạn kéo dài trên diện rộng...

Thực tế lưu lượng nước về hồ trong 9 tháng đầu năm 2021 rất thấp, chỉ bằng 35-40% so với trung bình nhiều năm. Đồng thời, dịch bệnh Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến việc cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Nhà máy, công trình…làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phát điện của Công ty.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm dày dạn trong công tác quản lý, điều hành, Ban lãnh đạo Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết đã cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa; đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thiết bị, hạn chế sự cố chủ quan, nâng cao độ tin cậy, tính sẵn sàng của các tổ máy để đáp ứng tốt nhiệm vụ phát điện.

Từ sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp của các Ban, Ngành, địa phương cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của Ban Lãnh đạo, toàn thể CBNLĐ, tăng cường theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thủy văn, linh hoạt trong chiến lược chào giá…Thủy điện Sông Ba Hạ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

Cụ thể, sản lượng điện phát cả năm của Công ty là 729,032 triệu kWh đạt 127% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 133,93 % kế hoạch và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua là 25%.

Đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Tại Đại Hội Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết năm 2022, Công ty quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu tổng quát là đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và kinh tế theo yêu cầu của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Hoàn thành kế hoạch sản xuất điện do các cấp giao; sản xuất và kinh doanh có lãi; nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí; hoàn thiện cơ chế điều hành của Công ty… nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.

Năm 2022, là năm thứ 14 trong hành trình hoạt động phát triển của SBH theo mô hình công ty cổ phần, tại sự kiên Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết tự tin vào nền tảng nhân lực, tài chính, kinh nghiệm...đơn vị sẽ đủ tiềm lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2021-2025), khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng.

Hồng Thanh; Ảnh: Minh Lương