Nhiều chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong ngành Công nghiệp hỗ trợ

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, nâng cao năng lực, tạo động lực cho ngành CNHH phát triển mạnh mẽ hơn.
Tạp chí Công Thương