Những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động Khuyến công tại tỉnh Quảng Ninh

Sở Công Thương Quảng Ninh cũng phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, đề án khuyến công cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương và gắn với Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm.
PV

Video khác