Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 899/QĐ-BCT ngày 12/4/2023 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 899/QĐ-BCT ngày 12/4/2023 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quyết định 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 02-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 2603/QĐ-BCT ngày 18/11/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 2129/QĐ-BCT ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương về hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương.

Đối với các nhiệm vụ được giao của Bộ Công Thương tại Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến việc chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan trong Bộ rà soát, bổ sung hoàn thiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan trong Bộ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện (sau công tơ) làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý trong sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình. Cục Điều tiết Điện lực chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực theo đúng tiến độ ban hành.

Liên quan đến nội dung tăng cường phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg), Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Cục Hóa chất chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước ngày 15/9 hàng năm.

Trong đó, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Khánh Hương