Bộ Công Thương sẽ sát cánh cùng Thành phố Cần Thơ trong xây dựng và phát triển

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59 – NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã Quyết định số 2172/QĐ - BCT và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 98/NQ – CP của Chính phủ ban hành 

Tàu container 10.000 tấn chở nông sản từ Tân Cảng-Cái Cui 

Theo đó, Kế hoạch thực hiện của các đơn vị của Bộ Công Thương sẽ tập trung vào mục tiêu trọng tâm, thực hiện hiệu quả, góp phần thực  hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết. Các nhiệm vụ được triển khai gắn với nhiệm vụ của thể của Bộ Công Thương được phân công tại Nghị quyết 98/NQ – CP của Chính phủ.

Cụ thể, giai đoạn 2021 -2022, Bộ Công Thương sẽ cùng Thành phố Cần Thơ xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 200/QĐ – TTg ngày 14/2/2017 (nay là Quyết định số 221/QĐ – TTg ngày 22/02/2021) của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, từ đó hoàn thiện và thực hiện hiệu quả hơn nữa các dịch vụ này theo hướng phát triển dịch vụ logistics phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Thành phố.

Ngoài ra, các cơ quan truyền thông của Bộ Công Thương, trong đó có Tạp chí Công Thương cũng được giao thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 59 - NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Thăng Long