Công đoàn Công Thương Việt Nam: Nhiệm kỳ 2018-2023 phát triển được 20.961 đoàn viên

Tính đến ngày 30/6/2023, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phát triển được 20.961 đoàn viên, đạt 209,61% và thành lập được 25 Công đoàn cơ sở, đạt 250% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam đề ra.

Nhiều giải pháp hiệu quả phát triển đoàn viên

Theo kế hoạch, mục tiêu phấn đấu của ngành Công Thương là cố gắng hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) do Tổng LĐLĐVN giao cho Công đoàn Công Thương Việt Nam giai đoạn 2021-2023 là tăng thêm 5.300 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên của ngành đến năm 2023 là 151.558 đoàn viên và thành lập được 10 công đoàn cơ sở.

Trên cơ sở đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tập trung chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc khảo sát, rà soát bám nắm tình sản xuất kinh doanh, diễn biến tình hình lao động, đoàn viên của doanh nghiệp, hoạt động thực tế tại các Cơ quan, đơn vị và dự báo xu hướng phát triển của doanh nghiệp; thường xuyên, kịp thời thống kê số lượng lao động đoàn viên, sự biến động tăng giảm đoàn viên và CĐCS để làm cơ sở cho việc theo dõi, chỉ đạo thực hiện chương trình.

Công đoàn Công Thương Việt Nam

Thăm Nhà ăn Gang Thép Thái Nguyên

Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin như: Bản tin, Website Công đoàn Công Thương Việt Nam, tổ chức hội nghị phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nghiên cứu thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; xây dựng kế hoạch chương trình, mở các lớp tập huấn để hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn mới, gắn với nội dung, phương pháp về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhằm củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng tăng cường và duy tốt công tác phối hợp với các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và các Công đoàn ngành trong cùng Bộ Công Thương trong việc tổ chức các chương trình Hội thảo, các buổi tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn và trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là phát triển đoàn viên trong giai đoạn mới, thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, các ban của Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng như Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc đều thường xuyên khảo sát, nắm rất chắc hoạt động của doanh nghiệp, cũng như tình hình đời sống, tâm tư việc làm của người lao động; quan tâm bám sát tình hình hoạt động của những doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, thiếu việc làm, số lượng lao động, đoàn viên ít, những doanh nghiệp mới thành lập chưa có tổ chức công đoàn để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập thành công đoàn cơ sở.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản cho biết, bằng rất nhiều biện pháp linh hoạt sáng tạo trong công tác công đoàn, kết quả phát triển đoàn viên tính từ đầu nhiệm kỳ 2018 đến ngày 30/6/2023, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phát triển được 20.961 đoàn viên, vượt 9,61% và thành lập được 25 CĐCS, vượt 150% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam đề ra. Giai đoạn 2018-2023 đã có 224.969 lượt, đạt 68% tổng số đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Quan tâm phát triển đoàn viên trong khu vực phi kết cấu

Trong thời gian tới, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không thuộc Công đoàn Việt Nam sẽ được phép thành lập, hoạt động và có quyền liên kết khi Việt Nam phê chuẩn Công ước số 87 của Tổ chức Lao động quốc tế. Đây là một thách thức rất lớn đối với Công đoàn Việt Nam và hệ thống chính trị nước ta. Bối cảnh chung đó tác động rất lớn đến tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, đến vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc phát triển đoàn viên, đặc biệt là ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, do vậy yêu cầu khác quan đặt ra trong thời gian tới đòi hỏi phải luôn không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn.

Công đoàn Công Thương Việt Nam
Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, người lao động; đa dạng hóa phương thức truyền thông, quảng bá phù hợp với thực tế và có hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu về Công đoàn Việt Nam, hiểu rõ lợi ích của bản thân khi tham gia tổ chức công đoàn từ đó tự giác gia nhập công đoàn và tham gia tích cực các hoạt động công đoàn. 

“Đối với công tác phát triển đoàn viên, không chỉ chú trọng đến các đơn vị doanh nghiệp khu vực nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mà quan tâm phát triển đoàn viên trong khu vực phi kết cấu, những đơn vị thuộc khối kinh doanh dịch vụ, thị trường, những đơn vị tư nhân hoạt động ổn định…vì đây chính là những khu vực có số lao động tương đối lớn, là bộ phận chịu nhiều thiệt thòi nhất như điều kiện làm việc không đảm bảo, tiền công không đủ trang trải cuộc sống cũng như không được bảo vệ. Vì vậy, phát triển đoàn viên trong khu vực phi kết cấu chẳng những giúp cho công đoàn tăng thêm về số lượng đoàn viên, thực hiện toàn diện hơn chức năng bảo vệ người lao động, mà còn là biện pháp để các tổ chức khác với danh nghĩa bảo vệ lao động không còn chỗ để hoạt động” – Chủ tịch Bản nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cũng sẽ tích cực hướng dẫn, giúp đỡ người lao động ký kết hợp đồng lao động, nâng cao chất lượng, thương lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Nâng cao kỹ năng thương lượng TƯLĐTT cho cán bộ công đoàn để kịp thời giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại nơi làm việc; có chính sách khuyến khích, khen thưởng động viên kịp thời những cán bộ chuyên quản làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. 

Tích cực, chủ động đưa ra nhiều giải pháp hay, phương pháp mới để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp) thường xuyên tuyển dụng lao động thành lập tổ chức công đoàn, những doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn nhưng có nhiều lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn, thì bằng mọi biện pháp để tuyên truyền, thuyết phục kết nạp số lượng lao động này được gia nhập vào tổ chức công đoàn, nhằm nâng cao số lượng đoàn viên công đoàn một cách bền vững.

Hồ Nga