Đề xuất mức thu phí khai thác, sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Thông tư quy định mức thu và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Thông tư quy định mức thu và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Thông tư quy định mức thu và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Theo Dự thảo, phí khai thác và sử dụng bản vẽ Bản đồ địa chất và khoáng sản khu vực như sau: Đối với tài liệu dạng giấy, photo, mức phí là 39.000 đồng/bản vẽ; đối với tài liệu dạng giấy, in, mức phí là 96.000 đồng/bản vẽ; tài liệu dạng vector (dạng số) mức phí là 338.000 đồng/bản vẽ.

Trường hợp khai thác và sử dụng Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản: Đối với thuyết minh đặc điểm địa chất vùng, mức phí là 7.000 đồng/trang A4 tài liệu dạng giấy, photo; mức phí là 7.500 đồng/trang A4 tài liệu dạng giấy, in.

Mức thu phí tham khảo tài liệu

Dự thảo Thông tư quy định mức thu và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản cũng nêu rõ, mức thu phí tham khảo tài liệu như sau:

Số TT Loại tài liệu Đơn vị tính Mức thu phí (đồng)
1 Thư mục báo cáo Lần 6.000
2 Thuyết minh, phụ lục báo cáo Quyển 9.000
3 Bản vẽ báo cáo Bản vẽ 8.500

Tổ chức thu phí gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao cung cấp tài liệu địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật.

Tổ chức thu phí được trích để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 40% vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP thì phải nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo Thông tư quy định mức thu và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản và góp ý tại đây.

Theo baochinhphu.vn