[Inforgraphic] Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp

Trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã trở thành động lực tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp nước ta. Đóng góp GDP của nhóm ngành này liên tục tăng qua các năm, từ 14,3% trong năm 2016 lên 16,7% trong năm 2020; đồng thời, góp phần hình thành ngành công nghiệp hỗ trợ, gia tăng tỷ lệ nội địa hoá của một số ngành công nghiệp.