[Inforgraphic] Sản xuất công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 liên tục được mở rộng

Trong giai đoạn 2016 – 2020, quy mô sản xuất công nghiệp nước ta liên tục được mở rộng và tăng cao. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trong giai đoạn này bình quân tăng 8,2%/năm, cao hơn mức tăng 7,3% trong giai đoạn 2011 – 2015. Phát triển công nghiệp theo địa phương có mức độ lan toả lớn.

sản xuất công nghiệp Việt Nam

PV