[Inforgraphic] Thị trường nội địa – Trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng nhanh, đạt bình quân 9,4%/năm, qua đó đã cùng với xuất khẩu và đầu tư là trụ đỡ quan trọng để góp phần vào bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.