Khuyến công Vĩnh Phúc: Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

Những năm qua, hoạt động khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả nhất định trong việc góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn của địa phương.