Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Xây dựng khu vực kinh tế CLMV phát triển và có sức cạnh tranh

Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam (CLMV SEOM) lần thứ 18 được tổ chức nhằm đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác giữa các nước nhằm xây dựng một khu vực kinh tế CLMV phát triển và có sức cạnh tranh đến năm 2030.

Nối tiếp chuỗi sự kiện trong khuôn khổ kênh hợp tác kinh tế ASEAN năm 2020 (ASEAN SEOM 1/51), sáng 12/1/2020, Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam (CLMV SEOM) lần thứ 18 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Trưởng SEOM hợp tác kinh tế CLMV của các nước CLMV, đại diện Ban Thư ký ASEAN, đại diện các Bộ, cơ quan hữu quan của các nước CLMV có thành phần trong cơ chế hợp tác kinh tế CLMV. Hội nghị do Trưởng SEOM CLMV của Lào điều hành theo cơ chế luân phiên.

năm chủ tịch asean

năm chủ tịch asean
Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam là cuộc họp SEOM quan trọng của cơ chế hợp tác kinh tế CLMV

Hội nghị SEOM CLMV 18 tập trung vào việc thảo luận 6 vấn đề chính.

Thứ nhất, trao đổi về kế hoạch triển khai kết quả Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CMLV lần thứ 11 (được tổ chức ngày 05/9/2019 tại Bangkok, Thái Lan).

Thứ hai, rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch hành động CLMV 2019-2020.

Thứ ba, thảo luận các bước, thủ tục cần thiết cho việc trình lên Hội nghị cấp cao CLMV thông qua tài liệu “Khung khổ phát triển CLMV” đã được các Bộ trưởng Kinh tế CLMV thống nhất tháng 9/2019.

Thứ tư, trao đổi với Ban Thư ký ASEAN về tình hình triển khai Kế hoạch công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn III và một số vấn đề liên quan khác.

Thứ sáu, đề nghị Ban Thư ký ASEAN tiếp tục hỗ trợ các nước CLMV trong việc kết nối với các đối tác phát triển và xây dựng kế hoạch triển khai Khung khổ phát triển CLMV sau khi được các nhà Lãnh đạo cấp cao thông qua tại Hội nghị cấp cao CLMV sắp tới.

năm chủ tịch asean
CLMV SEOM 18 sẽ đưa ra tầm nhìn, mục tiêu, các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, các khuyến nghị giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các nước CLMV, nhằm đưa khu vực kinh tế CLMV phát triển và có sức cạnh tranh trong thời gian đến năm 2030

Khung khổ phát triển CLMV là văn kiện có tính định hướng chiến lược về hợp tác kinh tế giữa các nước CLMV, lần đầu tiên được xây dựng kể từ khi hình thành cơ chế hợp tác CLMV.

Văn kiện này đưa ra tầm nhìn, mục tiêu, các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, các khuyến nghị giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các nước CLMV cũng như tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa các nước nhằm xây dựng một khu vực kinh tế CLMV phát triển và có sức cạnh tranh trong thời gian đến năm 2030.

năm chủ tịch ASEAN
Việt Nam là một trong những thành viên trong Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam (CLMV SEOM 18)

Hội nghị CLMV SEOM 18 cũng đã dành thời gian để thảo luận tình hình triển khai một số dự án do các đối tác phát triển tài trợ và hỗ trợ các nước CLMV trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực.

Cụ thể là các dự án: Đánh giá khung pháp lý hiện tại về thương mại điện tử tại Cam-pu-chia; Lào, Mi-an-ma, Việt Nam (dự án do Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Hội nhập ASEAN - Nhật Bản); Dự án Tăng cường xây dựng năng lực khoa học và công nghệ thông qua hợp tác giữa Đại học Công nghệ Mandalay (Mi-an-ma) và Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (dự án do Ấn Độ tài trợ).

Cùng với các dự án khác như: Đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh giai đoạn II (do Niu Di-lân tài trợ); Hỗ trợ Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) trong khuôn khổ Thị trường đơn nhất (ASEAN Single Market), dự án do Chính phủ Đức tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ); Thúc đẩy cạnh tranh trong khuôn khổ Sáng kiến Hội nhập ASEAN (ASEAN COMPETE), dự án do Chính phủ Đức tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ); Thúc đẩy cạnh tranh trong khuôn khổ Sáng kiến Hội nhập ASEAN (ASEAN COMPETE), dự án do Chính phủ Đức tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ).

Hiểu rõ hơn về CLMV SEOM 18

Theo sáng kiến của Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Cam-pu-chia, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV lần đầu tiên đã được tổ chức ngày 28/8/2010 tại Đà Nẵng nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV (CLMV EMM) được tổ chức thường niên, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV sẽ thông qua chương trình hành động hàng năm của các nước thành viên và đề ra phương hướng hợp tác CLMV trong năm tới.

Các chương trình hành động tập trung vào ba lĩnh vực: Kinh tế-thương mại; Phát triển nguồn nhân lực và Cơ chế phối hợp.

Mục tiêu đề ra của cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV là: Tăng cường phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các nước CLMV; Tăng cường hội nhập khu vực; Nâng cao vai trò các nước CLMV trong chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu; Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước CLMV và các nước ASEAN khác.

Hội nghị Quan chức Kinh tế cấp cao CLMV (CLMV SEOM) được tổ chức 2 lần một năm, bên lề các hội nghị SEOM ASEAN, có trách nhiệm rà soát, thực thi các chương trình hành động, đồng thời đề xuất định hướng và chương trình hành động trong thời gian tới, báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV.

Hạ An