Nghiên cứu/đánh giá các tác động của việc sử dụng khí Low-Btu cho phát điện, các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình lựa chọn địa điểm và kế hoạch phát triển đồng bộ hệ thống truyền tải điện

Lựa chọn công nghệ phát điện và quy mô công suất phù hợp với các nhà máy điện của Trung tâm khí điện miền Trung.

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Năng lượng

Tác giả: ThS. Đoàn Ngọc Dương và cs

Đơn vị: Viện Năng lượng

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng sử dụng khí mỏ Cá Voi Xanh cho phát điện

Lựa chọn công nghệ phát điện và quy mô công suất phù hợp

Nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật và điều kiện tự nhiên của địa điểm

Xây dựng Kế hoạch phát triển đồng bộ hệ thống truyền tải điện

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Lựa chọn công nghệ phát điện và quy mô công suất phù hợp với các nhà máy điện của Trung tâm khí điện miền Trung.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Việc sử dụng khí Low-Btu không ảnh hưởng nhiều đến quy mô công suất và hiệu suất của tuabin khí, mà còn làm tăng hiệu suất của tuabin do lưu lượng khí tăng lên. Tuy nhiên, cần nâng cấp/hiệu chỉnh các thiết bị cho phù hợp.

Nghiên cứu đã lựa chọn công nghệ phát điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp, làm mát trực lưu bằng nước biển.

Quy mô công suất mỗi Nhà máy điện trong Trung tâm khí điện miền Trung khoảng từ 750MW đến 850 MW là hiệu quả nhất.

Trong giai đoạn quy hoạch nay, kiến nghị lựa chọn cấu hình tổ máy 1-1-1 cho các nhà máy điện thuộc địa điểm Chu Lai do phù hợp với các nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp nói chung và có thể áp dụng cho các địa điểm nghiên cứu của Trung tâm khí điện miền Trung.

Giá trị ứng dụng

- Nghiên cứu/đánh giá các tác động và giải pháp công nghệ của việc sử dụng khí Low-Btu cho phát điện của chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình lựa chọn địa điểm cho Dự án TBKHH miền Trung I và II.

- Nghiên cứu kế hoạch phát triển đồng bộ hệ thống truyền tải điện cho Dự án TBKHH miền Trung I và II.

- Đề xuất phương án triển khai Nhà máy điện TBKHH miền Trung I&II nhằm nâng cao hiệu quả của chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh tại khu vực miền Trung.

Mỏ khí Cá Voi Xanh
Dự án mỏ khí Cá Voi Xanh