Phân giao hạn ngạch nhập khẩu 119.000 tấn đường năm 2023 qua đấu giá

Theo Quyết định của Bộ Công Thương, lượng hạn ngạnh thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn.

Ngày 06/10/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2575/QĐ-BCT về lượng và phương thức phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2023; đồng thời ban hành Quyết định số 2576/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá.

nhập khẩu đường
Theo phê duyệt, lượng hạn ngạnh thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn.

Theo Quyết định số 2575/QĐ-BCT, lượng hạn ngạnh thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao năm 2023 theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn. 

Việc phân giao lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 thực hiện theo phương thức đấu giá quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan thống nhất thời điểm tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá, công bố công khai để các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan biết và thực hiện.

Chi tiết Quyết định số 2575/QĐ-BCT về lượng và phương thức phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2023, xem tại đây.

Quyết định số 2576/QĐ-BCT thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá và Tổ giúp việc cho Hội đồng phân giao.

Hội đồng phân giao triển khai thực hiện việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Kiểm tra, giám sát việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá. Lập biên bản và công bố kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá. Báo cáo Bộ Công Thương về kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá.

Hội đồng phân giao phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện nộp ngân sách nhà nước đối với số tiền thu được từ việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chi tiết Quyết định số 2576/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá, xem tại đây.

Năm 2022, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá là 113.000 tấn, gồm lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô 79.000 tấn; lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện 34.000 tấn.

Việt Hằng