PVEP: Linh hoạt giải pháp, tận dụng cơ hội hướng tới phát triển bên vững

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển PVEP định hướng đến năm 2035. Theo đó, mục tiêu mà công ty hướng tới là vừa phát triển bền vững, vừa đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước

Xác định công tác chiến lược đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, do đó, việc hoàn thiện chiến lược phát triển của PVEP định hướng đến năm 2035 là việc làm cấp bách, cần khẩn trương hoàn thiện để đưa vào báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ PVEP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

PVEP hướng tới phát triển bên vững, đảm bảo an ninh năng lượng

PVEP hướng tới phát triển bên vững, đảm bảo an ninh năng lượng

Ông Trần Quốc Việt - Tổng giám đốc PVEP cho biết, trong giai đoạn mới, PVEP sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính gồm tìm kiếm, thăm dò, phát triển khai thác và phát triển dịch vụ khai thác và thăm dò.

Các định hướng chiến lược được sẽ tập trung cho từng lĩnh vực, cùng với đó là các giải pháp cụ thể, tận dụng lợi thế, phát huy thế mạnh, hạn chế tối đa điểm yếu để PVEP phát triển bền vững, bảo đảm hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, PVEP sẵn sàng đón nhận thách thức, tận dụng tối đa các cơ hội có được để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm tăng trưởng bền vững, hiệu quả cũng như nâng cao uy tín thương hiệu trong khu vực và quốc tế.

Thông tin về những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020, ông Việt cho biết, PVEP đã cơ bản thực hiện tốt các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch đề ra. PVEP đã triển khai tốt và đạt được kết quả bước đầu trong công tác tái cơ cấu bộ máy điều hành trong thời gian ngắn, bài bản, đạt mục tiêu đề ra.

Ông Trần Quốc Việt - Tổng giám đốc PVEP cho biết, trong giai đoạn mới, PVEP sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính gồm tìm kiếm, thăm dò, phát triển khai thác và phát triển dịch vụ khai thác và thăm dò.

Ông Trần Quốc Việt - Tổng giám đốc PVEP cho biết, trong giai đoạn mới, PVEP sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính gồm tìm kiếm, thăm dò, phát triển khai thác và phát triển dịch vụ khai thác và thăm dò.

Đấy là kết quả, là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PVEP đã không ngừng đổi mới quyết liệt, nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đột phá về cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, tài chính, khoa học công nghệ... tăng tốc phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu chiến lược đưa PVEP trở thành công ty dầu khí quốc tế hàng đầu khu vực, có nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, tiềm lực kinh tế, tài chính mạnh và có sức cạnh tranh cao. Những thành công của PVEP đã khẳng định tầm nhìn, hướng đi đúng đắn của Tổng công ty.

Tuy nhiên, những thách thức do cuộc khủng hoảng giá dầu trên thế giới mang lại trong thời gian qua là hết sức to lớn, cũng như các công ty dầu khí quốc tế khác, PVEP phải thích ứng điều chỉnh các mục tiêu phát triển, đồng thời cần triển khai những giải pháp ứng phó phù hợp, điều hành linh hoạt, hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phan Ngọc Trung cho rằng, công tác chiến lược đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, việc hoàn thiện chiến lược phát triển của PVEP định hướng đến năm 2035 là việc làm cấp bách, cần khẩn trương hoàn thiện để đưa vào báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ PVEP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến năm 2035, PVEP sẽ phát huy tối đa nội lực, tăng cường liên doanh liên kết với các đối tác chiến lược, tập trung triển khai các giải pháp, mục tiêu trọng điểm về đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ở cả trong và ngoài nước nhằm bảo đảm gia tăng trữ lượng cho phát triển bền vững và tăng trưởng sản lượng khai thác dầu khí, nâng cao hiệu quả hoạt động, kết hợp hài hòa lợi ích của Tổng công ty với mục tiêu phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam và nền kinh tế đất nước.

Ông Phan Ngọc Trung đề nghị, PVEP cần tập trung xem xét, có ý kiến để hoàn thiện sớm chiến lược để trình lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt, cùng với đó chuẩn bị sẵn kế hoạch, phương án cơ sở cả về kỹ thuật và tài chính để PVEP triển khai thực hiện các nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới được hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Trung Quân