Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm với cơ sở sản xuất mật ong xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y (VSTY) và an toàn thực phẩm (ATTP) đối với mật ong.
mat ong
Đối với cơ sở chế biến mật ong, việc kiểm tra thông qua hoạt động kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Theo đó, việc kiểm tra VSTY và ATTP của cơ sở sản xuất mật ong xuất khẩu (gồm có nuôi ong, thu mua và chế biến mật ong) được yêu cầu thực hiện cụ thể theo các văn bản chuyên ngành quy định như sau:

Đối với cơ sở nuôi ong, thu mua mật ong phải giám sát việc thực hiện nội dung đã cam kết theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 và theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Đối với cơ sở chế biến mật ong, việc kiểm tra thông qua hoạt động kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận điều kiện VSTY. Việc giám sát điều kiện VSTY thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 của Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát VSTY và ATTP đối với cơ sở đã được cấp các loại Giấy chứng nhận có giá trị tương đương Giấy chứng nhận VSTY thực hiện theo yêu cầu của bên nhập khẩu hoặc tổ chức, cá nhân xuất khẩu.

hông tư cũng nêu rõ, cơ quan kiểm tra, giám sát xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp cơ sở không thực hiện hành động khắc phục hoặc không báo cáo về kết quả và thời gian khắc phục đối với các tiêu chí không tuân thủ theo quy định được ghi trong Biên bản kiểm tra hoặc Biên bản thẩm định.

Đồng thời kiến nghị các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc cơ quan quản lý thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp phát hiện không tuân thủ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã được công nhận đối với các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận có giá trị tương đương Giấy chứng nhận VSTY.

Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 10/12/2022 và thay thế Thông tư 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y (VSTY) và an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nuôi ong, thu mua, sơ chế, chế biến mật ong phục vụ mục đích thương mại để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Việc kiểm tra thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở nuôi ong, cơ sở thu mua mật ong thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Việc thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở chế biến mật ong thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối tượng áp dụng

Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT áp dụng với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nuôi ong, thu mua, sơ chế, chế biến mật ong phục vụ mục đích thương mại để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc kiểm tra, giám sát VSTY và ATTP đối với mật ong.

[Quảng cáo]

Hoàng Hà