Sẽ ban hành quy trình thống nhất đầu mối kiểm soát chi tại KBNN cấp tỉnh trong tháng 8

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 8/2020, Bộ này sẽ phải xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 11 Đề án và ban hành theo thẩm quyền 34 Thông tư.
Hoạt động tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương
Hoạt động tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương

 

Cụ thể, nghiên cứu dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước;

Chủ trì thảo luận dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2021-2023 với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Xây dựng phương án để Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan triển khai hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 của cả nước cũng như từng địa phương theo tinh thần tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội.

Ban hành quy trình thống nhất đầu mối kiểm soát chi tại kho bạc nhà nước cấp tỉnh gắn với dịch vụ công trực tuyến;

Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát chi NSNN.

Tiếp tục tham gia với các Bộ, ngành, địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; thẩm định nguồn vốn các dự án được hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng 10% của địa phương và dự phòng trung hạn 2016-2020;

Tổng hợp báo cáo giải ngân tháng 8/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo và tham gia các đoàn kiểm tra của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ về đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch để trình Bộ gửi xin ý kiến (lần 2) một số Bộ, ngành, địa phương...

Tổ chức điều hành ngân quỹ, đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch với KBNN.

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước gia hạn Thỏa thuận tài trợ khung và Hiệp định vay cho dự án Cao tốc Bến Lức - Long Thành và Thỏa thuận tài trợ khung Chương trình phát triển ngành nước vay ADB.

Nam Sách