Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng: Nâng cao hiệu quả quản lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nằm giữa 3 vùng kinh tế lớn có thể nói Lâm Đồng là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế để trở thành Khu kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên, Việc quy hoạch hay kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Lâm Đồng luôn được định hướng một cách hợp lý, hiệu quả.

Tỉnh luôn hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng đất chồng chéo, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đạt được các kết quả tiêu biểu

Trước tiên, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định rõ vai trò trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Kể từ ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, Sở đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh kịp thời, phân bổ hợp lý các chỉ tiêu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và được kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn.

Xây dựng bảng giá đất kịp thời, đẩy nhanh việc xác định giá đất; đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch được phê duyệt. Sở đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh.

Việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại địa bàn được bảo đảm. Quản lý, khai thác quỹ đất công có nhiều chuyển biến; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất triển khai theo đúng kế hoạch; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quan tâm thực hiện tốt; kịp thời cập nhật, đồng bộ hóa dữ liệu đất đai.

Tài nguyên và Môi trường

Công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh được nắm bắt kịp thời như tham mưu; trình phê duyệt, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch về thăm dò; khai thác, sử dụng khoáng sản; khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; khoanh định khu vực đấu và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ khoáng sản khu vực sông Đồng Nai và sông Đạ Quay, phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác… Sở TN&MT Lâm Đồng đã làm rất tốt việc nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định; tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cá nhân thực hiện dúng các quy định trong hoạt động khoáng sản.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 90 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực với nguồn thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản qua các năm là hơn 447 tỷ đồng, trung bình hàng năm là 49,7 tỷ đồng. Hoạt động khai thác khoáng sản đã đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới; phát triển ngành công nghiệp chế biến khoáng sản; giải quyết được việc làm và thu nhập cho nhân dân; góp phần tăng thu ngân sách đáng kể tại địa phương.

Sở Tài Nguyên

Công tác quản lý tài nguyên nước dần đi vào nề nếp. Thắt chặt trong công tác phê duyệt, điều tra và đánh giá tài nguyên nước nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, bảo vệ nguồn tài nguyên nước; tham mưu UBND tỉnh ban hành các danh mục bảo vệ nguồn nước theo quy định.

Về vấn đề bảo vệ môi trường của tỉnh cũng đã đạt được kết quả tốt. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức phổ biến và hướng dẫn các quy định pháp luật về hoàn thiện hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm.

Thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường toàn tỉnh định kỳ hàng năm; quản lý và kiểm soát tốt các nguồn nước thải lớn trên địa bàn tỉnh bằng hệ thống quan trắc thải tự động liên tục truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc xây dựng, hướng đến mục tiêu chậm nhất đến ngày 31/12/2024.

Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh trong thực hiện đối với cấp huyện và các phòng, đơn vị trực thuộc; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, đảm bảo cho công tác quản lý chuyên ngành được chặt chẽ.

Bên cạnh đó, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cũng được đẩy nhanh tiến độ trong thời gian qua; hướng tới kết quả tích cực, giải quyết hồ sơ đúng hạn, công khai, minh bạch.

Trong giai đoạn 2020-2025, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ tiếp tục đầy mạnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách đất đai và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả nhất. Đặc biệt sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, quản lý, xử lý nghiêm khắc các vi phạm nhằm đem lại hiệu suất tốt hơn.

Huy Tưởng