Tăng cường giao dịch điện tử trong thanh tra, kiểm tra thuế

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong bối cảnh yêu cầu đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, từ năm 2020, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Đối với việc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT), thực hiện phân tích rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao, đẩy mạnh chống chuyển giá, trốn thuế. Đồng thời tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021, tập trung thực hiện một số công việc như:

Một là, trong thời điểm dịch bệnh, Cục Thuế tổ chức kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng/đội/công chức nhằm đảm bảo triển khai hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực phát sinh;

Hai là tăng cường giao dịch điện tử trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc triển khai cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT, hạn chế tiếp xúc trực tiếp tại DN, giảm thời gian thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT, tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Ba là, hực hiện nghiêm các Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác theo quy định;

Bốn là, tăng cường thực hiện các giải pháp của cơ quan thuế về ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn;

Năm là, phối hợp với Ngân hàng thương mại rà soát dữ liệu về các tổ chức, cá nhân có thu nhập nhận được từ các trang mạng xã hội như Google, Facebook, Youtube,…, để có thông báo yêu cầu kê khai, nộp thuế.

Rà soát các DN có loại hình kinh doanh thương mại điện tử có rủi ro cao về thuế để thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế, bổ sung vào kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có nhiều văn bản chỉ đạo Cục Thuế thực hiện việc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT theo đúng yêu cầu tại Nghị Quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính Phủ, Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/2/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố biện pháp nghiệp vụ khi thực hiện thanh tra kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các DN có rủi ro cao; Chỉ đạo Cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT theo chuyên đề đối với mặt hàng dăm gỗ, linh kiện điện tử, máy tính, mặt hàng cao su, sắn lát, nông sản...;

Kết quả: Tính đến tháng 06 năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206 hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng, trong đó: số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200  tỷ đồng. Một số cuộc thanh tra có số thu lớn như: Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, truy thu 112,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, truy thu 138 tỷ đồng; hoặc điều chỉnh giảm lỗ như: Công ty TNHH Hòa Bình, truy thu 5,14 tỷ đồng, giảm lỗ 240 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lilama 3, giảm lỗ 168 tỷ đồng; ...

Kết quả thanh tra: số DN được thanh tra là 1.670 DN bằng 106,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua Thanh tra là 5.603 tỷ đồng gồm: truy thu, truy hoàn, phạt là 1.528 tỷ đồng; giảm khấu trừ 159 tỷ đồng; giảm lỗ là 3.917 tỷ đồng;

Kết quả kiểm tra: số DN được kiểm tra là 30.539 DN bằng 110,23% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 16.761 gồm: truy thu, truy hoàn, phạt là 3.252 tỷ đồng ; giảm khấu trừ là 576 tỷ đồng; giảm lỗ 12.933 tỷ đồng;

Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở Cơ quan Thuế: Kiểm tra được 323.206 hồ sơ khai thuế tại trụ sở Cơ quan thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020; Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 599 tỷ đồng gồm: Xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 155 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 94 tỷ đồng; giảm lỗ 350 tỷ đồng.

Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT, 6 tháng thực hiện được 2.136 cuộc, tổng số tiền hoàn là 18.225 tỷ đồng (trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 195 quyết định, với tổng số tiền hoàn là 2.119 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 1.941 quyết định, tổng số tiền hoàn là 16.106 tỷ đồng). Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 482 tỷ đồng.

 Thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, trong những tháng đầu năm, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 90 DN có hoạt động giao dịch liên kết, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.901 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã kiến nghị xử lý 1.519 tỷ đồng.

Kim Liên