Than Thống Nhất - TKV triển khai khai báo y tế điện tử qua mã QR code

Nhằm áp dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty Than Thống Nhất - TKV ban hành Thông báo số 07 về việc triển khai khai báo y tế điện tử Quảng Ninh và cài đặt, sử dụng App “Kiểm soát dịch bệnh”.

Nhằm áp dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, giảm tải số lượng người khai báo y tế bằng bản giấy tại các chốt kiểm soát, đặc biệt là phục vụ công tác theo dõi, truy vết, nắm bắt, chia sẻ kịp thời thông tin tại 12 điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh. Ngày 23/02/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty Than Thống Nhất - TKV ban hành Thông báo số 07 về việc triển khai khai báo y tế điện tử Quảng Ninh và cài đặt, sử dụng App “Kiểm soát dịch bệnh”.

Để triển khai có hiệu quả ứng dụng khai báo y tế điện tử Quảng Ninh và cài đặt, sử dụng App “Kiểm soát dịch bệnh” Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty Than Thống Nhất - TKV đề nghị:

Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đến CNCB, người lao động của đơn vị cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử từ địa chỉ: khaibaoyte.quangninh.gov.vn hoặc bằng phương thức quét mã QR code.

than thong nhat

 

Cẩm Nhung