Thành phố Vũng Tàu: Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số

Chính quyền số là trụ cột ưu tiên hàng đầu được UBND Thành phố Vũng Tàu khởi động từ nền tảng chính quyền điện tử.

Chuyển đổi số là nội dung cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mở ra cơ hội bứt phá, phát triển nhanh và bền vững cho mỗi quốc gia, mỗi ngành, mỗi địa phương. Chuyển đổi số được xác định với 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 1189/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND Thành phố Vũng Tàu về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. UBND Thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đầu tư hạ tầng số, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, nhất là đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số.

Thành phố Vũng Tàu chuyển đổi số
Tại Hội nghị Chuyển đổi số - Thanh toán không dùng tiền mặt, Ông Trần Đình Khoa - Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu phát biểu thể hiện sự quyết tâm của Lãnh đạo thành phố trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt

 

Đến nay, việc triển khai chính quyền số thu được những kết quả như: UBND Thành phố đã chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk); Tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trên phần mềm iDesk; UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 6074/UBND-VP chấn chỉnh việc thực thi mệnh lệnh hành chính trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Ban hành Kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về soạn thảo văn bản, lập hồ sơ công việc và quản lý văn bản, hồ sơ điện tử năm 2022.

Cùng với đó, thực hiện rà soát thủ tục hành chính (TTHC) nâng cao tỷ lệ nộp và thực hiện TTHC qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 phấn đấu đạt 50% hồ sơ nhận và xử lý trực tuyến để nâng cao tỷ lệ nộp và thực hiện TTHC, UBND Thành phố đã triển khai rà soát, phân tích đánh giá và đề ra giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ, TTHC quá hạn giải quyết; triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ, TTHC bằng hình thức như: xây dựng và chiếu 2 video clip hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến tại bên ngoài và bên trong Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố, thí điểm việc bố trí đoàn thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, TTHC trực tuyến tại Bộ phận Một cửa; tổ chức họp với các ngành Thuế, Kho bạc để đề ra giải pháp thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Người dân Vũng Tàu quét mã QR
Người dân sử dụng quét mã QR khi mua hàng tại chợ trên địa bàn TP Vũng Tàu. Ảnh: Báo BR- VT

 

Tiếp đó, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công của website Thành phố.  UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 5843/UBND-VP về chấn chỉnh việc cung cấp thông tin đăng tải lên Trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu; Tổ chức họp rà soát và giao nhiệm vụ nâng cấp Webiste Thành phố, xây dựng Website của phường, xã. Tăng cường họp trực tuyến, họp không giấy theo văn bản số 2182/UBNDVHTT triển khai các cuộc họp không giấy trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất thuê hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu điều hành Trung tâm đô thị thông minh và dữ liệu chuyên ngành, đặc thù của Thành phố. Trên cơ sở đó, Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu điều hành Trung tâm đô thị thông minh của Thành phố được đưa vào hạng mục đầu tư của dự án “Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh của thành phố Vũng Tàu”, hiện dự án đang tiếp tục trình Hội đồng thẩm định thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương. Thuê hệ thống lưu trữ dữ liệu ngành, đặc thù của Thành phố: Trên cơ sở đề xuất thuê hạ tầng công nghệ thông tin tạm thời để lưu trữ dữ liệu Trang thông tin điện tử của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, UBND Thành phố đã có văn bản chấp thuận chủ trương thuê hạ tầng lưu trữ dữ liệu Trang thông tin điện tử của Thành phố và các phường, xã, hiện đang lập thủ tục thuê, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2022.

Đồng thời, UBND Thành phố đang trình Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên môi trường thành phố Vũng Tàu; đang tổ chức đấu thầu dự án “Lập bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS) đối với các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu”.

Người dân Vũng Tàu chuyển đổi số
Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân

Song song với việc triển khai chính quyền số, trong lĩnh vực chuyển đổi số về kinh tế số và xã hội, UBND Thành phố đã phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại 4 chợ: chợ Vũng Tàu, chợ phường Thắng Nhất, chợ Hải sản Nguyễn Công Trứ và chợ phường 7. Kết quả, 168/542 tiểu thương tham gia gắn mã QR. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ người dân thành phố thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện, nước và viễn thông đạt hơn 50%.

Có thể thấy, trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời một số nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch như: tổ chức họp không giấy, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, nâng cao hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử, tuyên truyền vận động người từ 15 tuổi trở lên mở tài khoản ngân hàng, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND các xã phường triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số. Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, UBND Thành phố đã quan tâm chỉ đạo tổ chức 04 Hội nghị, 08 cuộc họp chuyên đề và ban hành 49 văn bản chỉ đạo, điều hành.

Người dân Vũng Tàu chuyển đổi số

Tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử của tỉnh

Từ một số nhiệm vụ trọng tâm trên, qua kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của UBND các phường, xã. Kết quả UBND 17 phường, xã đã triển khai thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022.

Thời gian tới, UBND Thành phố giao Tổ kiểm tra chuyển đổi số tiếp tục triển khai công tác kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022. Đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Đề xuất khen thưởng những đơn vị có nhiều cách làm hay trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Dương Hoàng