Thẻ căn cước của công dân từ 0 - 6 tuổi sẽ không có ảnh

Đây là nội dung được đề xuất trong Dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước.

Mẫu thẻ căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên

Theo dự thảo thông tư, thẻ căn cước cơ bản giống như thẻ căn cước công dân hiện nay. Tuy nhiên, nhiều thông tin thể hiện trên mặt thẻ sẽ có thay đổi theo quy định của Luật Căn cước mới.

Mặt trước, dòng chữ “căn cước công dân” đổi thành “căn cước”, “số” đổi thành “số định danh cá nhân”, “họ và tên” đổi thành “họ, chữ đệm và tên khai sinh”, “ngày sinh” đổi thành “ngày, tháng, năm sinh”.

Thẻ Căn cước
Mặt trước thẻ Căn cước công dân hiện nay (trên) và mẫu thẻ Căn cước đề xuất (dưới)

Mục “quê quán” đổi thành “nơi đăng ký khai sinh”, “nơi thường trú” đổi thành “nơi cư trú” và chuyển về mặt sau của căn cước thay vì mặt trước như hiện nay.

Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ “cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội” thành “Bộ Công an”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Luật Căn cước mới, thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải không còn thể hiện trên căn cước. 

Thẻ Căn cước
Mặt sau thẻ Căn cước công dân hiện nay (trên) và mẫu thẻ Căn cước đề xuất (dưới)

Về mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, bộ phận lưu trữ thông tin là mã QR code và chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước. Thông tin lưu trữ trong chip điện tử của thẻ căn cước được thể hiện dưới định dạng ký tự (TEXT) hoặc định dạng ảnh (JPEG2K, WSQ, JPEG2K/PNG) và mã hóa bằng phương pháp sử dụng thuật toán và tham số mật mã do Ban Cơ yếu chính phủ đánh giá, thẩm định bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.

Mẫu thẻ căn cước cấp cho công dân từ 0 - 6 tuổi

Theo quy định của Luật Căn cước mới, người dưới 14 tuổi khi có nhu cầu có thể được cấp căn cước. 

Cụ thể, người dưới 14 tuổi hoặc cha, mẹ, người giám hộ của người dưới 14 tuổi có quyền đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trong đó, với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đưa người đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định.

Thẻ Căn cước
Mẫu thẻ Căn cước cấp cho công dân từ 0 - 6 tuổi

Với người từ 0 đến 6 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công. 

Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. 

Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Theo dự thảo thông tư, mẫu thẻ căn cước dành cho người từ 0 đến 6 tuổi sẽ không có ảnh.

Dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 7/2/2024.

Ngọc Châm