Thừa Thiên Huế tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ của đơn vị mình.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương kiểm tra thực tế công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương kiểm tra thực tế công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 7343/UBND-KSTT yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện nghiêm việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân và công khai văn bản đã xử lý trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử, tiếp tục thực hiện số hoá 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐCP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính hoặc có dấu hiệu thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định. Trong trường hợp thẩm định nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thì phải lấy ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh trước khi có ý kiến thẩm định cuối cùng.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương hoàn thiện các chức năng, tính năng, yêu cầu nghiệp vụ của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng yêu cầu số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Chương V Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, bổ sung nguồn nhân lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan chuyên môn về làm việc biệt phái hoặc trưng tập tại các đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ động, triển khai xây dựng biểu mẫu điện tử đối với các nội dung báo cáo để tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những năm gần đây, Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực trong việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Tỉnh đã xây dựng chính quyền điện tử với các sáng kiến trong phát triển đô thị thông minh, hướng các hoạt động quản lý và điều hành địa phương trở nên phù hợp và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đã thiết lập 100% quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư, Tỉnh đã thành lập 4 Tổ công tác giám sát, quản lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, sớm đưa vào hoạt động đối với các dự án đã cấp phép đầu tư; sớm hoàn thành thủ tục kêu gọi đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư.

Nhờ vậy, năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thừa Thiên Huế đã vươn lên vị trí thứ 8 trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, và tiếp tục tiến lên vị trí thứ 6 vào năm 2022.

Năm 2022, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Thừa Thiên Huế đứng thứ 5 cả nước; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT-index) và chỉ số chuyển đổi số (DTI) xếp vị trí thứ 2; Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) xếp vị trí thứ 4.

100% thủ tục hành chính trên địa bàn được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 và thực hiện một cửa liên thông trên môi trường mạng; 100% UBND cấp xã có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng mô hình một cửa điện tử hiện đại; Ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng di động, tích hợp lên ứng dụng Hue-S với trên 01 triệu tài khoản công dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia.

Phương Chi