Từ ngày 25/4 các dự án điện mặt trời trên mái nhà được bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu

Đó là nội dung sửa đổi của Điều 16 trong Thông tư số 05/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển Dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Theo đó, Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Giá mua bán điện của dự án điện mặt trời mái nhà

1. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD);

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.”.

3. Bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

Thông tư này bãi bỏ khoản 2, Điều 18 và Phụ lục 3 của Thông tư số 16/2017/TT-BCT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2019.

Lily Nguyễn