Vì sao dự thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm không định nghĩa nước mắm?

Dự thảo TCVN 12607:2019 về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm (gọi tắt dự thảo) triển khai từ tháng 1-2017 theo kế hoạch của Tiêu chuẩn Việt Nam, được Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt.

Đơn vị triển khai là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là một trong những nội dung trong Báo cáo về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý sản xuất nước mắm vừa được bộ này gửi Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Theo báo cáo, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Thành phần ban soạn thảo gồm đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành viên Ban kỹ thuật TCVN/TC/F11: Thủy sản thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và công nghệ.

Dự thảo được xây dựng trên các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế đã được công bố gồm tiêu chuẩn CODEX về quy phạm thực hành đối với cá và sản phẩm thủy sản, tiêu chuẩn CODEX STAN 302-2011 về tiêu chuẩn nước mắm, TCVN 5107:2018 về tiêu chuẩn nước mắm của Việt Nam do Bộ Khoa học và công nghệ công bố năm 2017.

Ban soạn thảo cũng đã xin ý kiến góp ý các tổ chức cá nhân có liên quan thông qua các hoạt động điều tra, khảo sát tại các địa phương (Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng...), tổ chức 4 cuộc họp ban kỹ thuật mở rộng, đồng thời gửi công văn lấy ý kiến, góp ý dự thảo rộng rãi (các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, đơn vị kiểm nghiệm, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước mắm).

Dự thảo đã trình Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định tháng 12-2018. Đến tháng 18-1-2019, Bộ Khoa học và công nghệ đã thông báo kết quả thẩm định dự thảo tuân thủ đúng quy định nêu trong điều 5 của nghị định.

Ngày 23-1-2019, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản về giải trình, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ dự thảo gửi Bộ Khoa học và công nghệ thực hiện theo đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cho biết dự thảo không đưa ra định nghĩa nước mắm, vì các định nghĩa đã được quy định tại Quy chuẩn QCVN 02-16/2012/BNNPTNT và TCVN 5107:2018 về tiêu chuẩn nước mắm. Dự thảo cũng không quy định các chỉ tiêu và mức giới hạn đối với sản phẩm nước mắm.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiến nghị Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội giao Bộ Nội vụ sớm triển khai các thủ tục liên quan, cho phép thành lập Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam, tạo điều kiện, hỗ trợ bảo tồn và phát triển ngành nghề nước mắm.

Sau khi hiệp hội ra đời, giao Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các hiệp hội, hội có liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy phạm thực hành sản xuất nước mắm.

Giao Bộ Y tế thực hiện đánh giá rủi ro, rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu histamin, kim loại nặng theo quy định tại QCVN 08-2:201/BYT cho phù hợp với điều kiện sản xuất nước mắm tại Việt Nam, làm cơ sở pháp lý cho bộ ngành liên quan xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nước mắm theo kiến nghị của Câu lạc bộ nước mắm truyền thống (thuộc VASEP).

Giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ vào các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đã được Bộ Y tế rà soát, sửa đổ và các kết quả nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực tiễn để xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - nước mắm", nhằm quy định các tiêu chí an toàn thực phẩm cho phù hợp sản xuất nước mắm.