Vietsovpetro: Gần 3,5 triệu USD đem lại từ các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong 6 tháng

Trong 2 quý đầu năm 2018, CBCNV Vietsovpetro đã có 67 giải pháp đăng ký sáng kiến, trong đó đã xem xét công nhận 30 giải pháp là sáng kiến, hiệu quả kinh tế mang lại hơn 3,47 triệu USD, bên cạnh đó nh
Năm 2018 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với tập thể lao động Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Đặc biệt khi xét đến những yếu tố cơ bản về địa chất, kỹ thuật, bởi các mỏ đã qua thời kỳ khai thác đỉnh và sản lượng suy giảm nhanh chóng, các khu vực triển vọng trong vùng hoạt động còn ít tiềm năng và khả năng gia tăng trữ lượng thấp. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ tại các công trình sau nhiều năm làm việc, đặc biệt là các đường ống ngầm gần hết tuổi thọ làm việc đã liên tiếp xảy ra nhiều sự cố.

Gắn liền với thực tiễn khó khăn đó, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đều được sáng tạo ra trong quá trình sản xuất và quản lý, có khả năng áp dụng thực tế và mang lại lợi ích thiết thực cao, trong đó có cả lợi ích về mặt kinh tế, xã hội và góp phần cải thiện môi trường, điều kiện làm việc.

Những nỗ lực không ngừng ấy của các đơn vị thành viên và Bộ máy điều hành Vietsovpetro đem lại hiệu quả kinh tế về nhiều mặt, không chỉ về mặt con số, nhiều giải pháp sáng kiến đem lại hiệu quả không thể tính được bằng tiền, giúp cải tiến công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng hệ số an toàn và bảo vệ môi trường…

Những kết quả nói trên của hoạt động sáng kiến - cải tiến kỹ thuật đã giúp Vietsovpetro tháo gỡ được một số khó khăn nhất định về vận hành, sửa chữa bảo dưỡng và thay thế thiết bị trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Đồng thời, những thành tích nêu trên của hoạt động sáng kiến sáng chế đã góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Vietsovpetro.

Năm 2017, Hội đồng Sáng kiến sáng chế Vietsovpetro đã nhận được 136 giải pháp đăng ký sáng kiến. Nếu tính cả số giải pháp chuyển tiếp từ năm 2016, Hội đồng đã công nhận sáng kiến cho 96 giải pháp, trong đó 107 sáng kiến đã được áp dụng và trả thưởng, không công nhận sáng kiến 10 giải pháp. Tổng giá trị hiệu quả kinh tế do áp dụng các sáng kiến trong năm là gần 10,024 triệu USD, tổng số tiền đã trả thưởng sáng kiến là hơn 570 ngàn USD.