Công ty CP DAP 2 – Vinachem: Năm 2024, phấn đấu doanh thu đạt 3.080 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DAP 2 – Vinachem đặt mục tiêu năm 2024, sản lượng sản xuất và tiêu thụ DAP đạt 220.000 tấn; Doanh thu thuần: 3.080 tỷ đồng; Lợi nhận sau thuế: 64,69 tỷ đồng.
DAP 2 - VINACHEM

Vượt qua khó khăn, từng bước phát triển

Ngày 23/4, tại Lào Cai, Công ty CP DAP 2 – Vinachem đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Vũ Việt Tiến, Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông tham gia đại hội.

Thông tin tại Đại hội cho thấy, trong năm 2023, DAP2 đã cùng với 02 đơn vị trong Tập đoàn Hoá chất Việt Nam xây dựng Phương án tái cơ cấu nợ vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2023. Đây là căn cứ quan trọng để Công ty giảm chi phí tài chính, vượt qua khó khăn, từng bước phát triển.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được triển khai phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ Công ty, quy định của pháp luật. Hoạt động sản xuất kinh doanh được điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất hoạt động tương đối ổn định đáp ứng các phương thức sản xuất trong từng thời điểm; duy trì được sản xuất trong điều kiện chất lượng quặng apatit tuyển suy giảm và hàm lượng chất rắn tăng gần 2 lần so với thiết kế, chất lượng sản phẩm ổn định, không có phế phẩm; các định mức tiêu hao không chịu ảnh hưởng bởi chất lượng quặng apatit được kiểm soát giảm và bằng so với kế hoạch.

ONG VU VIET TIEN
Ông Vũ Việt Tiến, Tổng giám đốc Công ty: Trong năm vừa qua, Công ty đã giữ vững và tăng trưởng cao thị phần tiêu thụ nội địa, thương hiệu DAP Lào Cai ngày càng được khẳng định trên thị trường.

Trong năm vừa qua, công tác tiêu thụ đã được điều hành linh hoạt. Trong điều kiện thị trường tiêu thụ nội địa khó khăn, khó tiêu thụ xuất khẩu, Công ty đã chủ động bám sát diễn biến thị trường, mùa vụ để ban hành giá bán, chính sách tiêu thụ kịp thời, linh hoạt, sát giá thị trường, không thấp hơn chi phi biến đổi, giảm tồn kho; chủ động tiếp xúc khách hàng nhận thông tin đơn hàng để lập kế hoạch sản xuất chính xác về số lượng và cơ cấu sản phẩm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công ty CP DAP – Vinachem trong hoạt động tiêu thụ. Giữ vững và tăng trưởng cao thị phần tiêu thụ nội địa, thương hiệu DAP Lào Cai ngày càng được khẳng định trên thị trường.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong năm, Công ty đã tiếp tục tổ chức Hội nghị khách hàng (lần thứ 2), mang lại ấn tượng rất tốt đẹp cho các khách hàng tăng thêm sự gắn bó, tin tưởng của khách hàng với Công ty.

Xác định năm 2023 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn nên ngay từ những tháng đầu năm, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sản lượng sản xuất trong năm đạt tối đa theo lượng quặng Apatit mua sắm được, tồn kho cuối năm thấp 3.000 tấn DAP, Công ty đã có lãi sau khi Phương án TCC được phê duyệt, đảm bảo được việc làm ổn định, thu nhập cho người lao động cao hơn năm 2022.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 cho thấy, sản lượng sản xuất 175.986 tấn DAP bằng 80% kế hoạch năm 2023 và bằng 102% so với năm 2022. Sản lượng tiêu thụ 189.941 tấn DAP bằng 83% kế hoạch năm 2023 và bằng 120% so với năm 2022 (xuất khẩu 10.746 tấn DAP). Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 2.017,1 tỷ đồng bằng 67% kế hoạch năm 2023. Tổng doanh thu thuần là 2.295 tỷ đồng bằng 72% kế hoạch năm 2023, bằng 76% so với thực hiện năm 2022.

Với kết quả này, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 387,7 tỷ đồng, tăng 320,9 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023 (đã tính tác động của Phương án TCC). Tiền lương bình quân đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng.

Phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Bước vào năm 2024, mục tiêu chung công ty đề ra là phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo mục tiêu của phương án tái cơ cấu vốn vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, khắc phục cơ bản các vấn đề khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, tăng cường tiết giảm chi phí duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn môi trường nhằm đạt được kết quả tổng thể sản xuất kinh doanh là cao nhất cho năm 2024. Đảm bảo việc đổ thải gyps không ảnh hưởng đến sản xuất và quyết toán được hợp đồng EPC, sau đó quyết toán dự án hoàn thành.

Cụ thể, DAP 2 đặt mục tiêu sản lượng sản xuất DAP đạt 220.000 tấn; Sản lượng tiêu thụ DAP đạt 220.000 tấn; Giá trị sản xuất công nghiệp 3.080 tỷ đồng; Doanh thu thuần 3.080 tỷ đồng; Lương bình quân người lao động đạt 14,51 triệu đồng/người/tháng; Lợi nhận sau thuế: 64,69 tỷ đồng.

DAP 2 cũng phấn đấu hoàn thành quyết toán dự án đầu tư Nhà máy DAP số 2. Hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt.

Để đạt được các mục tiêu này, về sản xuất, công ty phấn đấu tiếp tục duy trì phương thức chạy máy dừng xưởng nhiệt; Tính toán lựa chọn phương thức sản xuất tối ưu trong từng giai đoạn đảm bảo an toàn, thực hiện định mức thấp hơn so với kế hoạch, tiết giảm chi phí, hiệu quả kinh tế và hoàn thành kế hoạch. Chủ động trong công tác sửa chữa, củng cố máy móc thiết bị để đảm bảo phương thức vận hành, hạn chế việc ngừng máy do sự cố đột xuất.

Bên cạnh đó, từng bước nâng cao trình độ công nhân vận hành để ổn định công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao, bảo đảm an toàn, môi trường. Tăng cường công tác đào tạo, công tác sáng kiến hợp lý hoá sản xuất. Nghiên cứu, hợp tác cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm trong điều kiện chất lượng quặng apatit suy giảm, hàm lượng chất rắn tăng cao để cạnh tranh xuất khẩu và tiếp tục sản xuất thử nghiệm, đánh giá tạo ra sản phẩm có tính chất đặc thù, chuyên biệt để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Về tiêu thụ sản phẩm, nỗ lực giữ vững thị phần nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường tìm kiếm khách hàng tiêu thụ mới, tiếp xúc tiếp cận thị phần mới và phải xây dựng được chiến lược phát triển thị trường của Công ty. Tăng cường công tác thu thập thông tin diễn biến giá cả, cung cầu thị trường để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và giá bán, chính sách tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch tiêu thụ.

dap 2 hoi dong quan tri
Ra mắt HĐQT Công ty khoá 2024-2029. Ông Nguyễn Tuấn Anh (người đứng giữa) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty khóa 2024-2029

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên: ông Doãn Tới; ông Doãn Chí Thiên; ông Dương Thành Hiếu; ông Nguyễn Tuấn Anh; ông Vũ Việt Tiến; ông Nguyễn Minh Việt Hưng; ông Đào Tuấn Anh. Ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

ban kiem soat dap 2
Ban Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029

Ban Kiểm soát gồm các thành viên: ông Vi Hoàng Sơn; bà Nguyễn Thị Trang; ông Trịnh Văn Thành.

Kết thúc đại hội, các Nghị quyết, Kế hoạch, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao.

Trần Bản