Đảng bộ Vinataba: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Với việc thực hiện xuất sắc toàn bộ các mặt công tác, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.
Đảng bộ Vinataba là 1 trong 6 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW được trao tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022
Đảng bộ Vinataba là 1 trong 6 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW được trao tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động

Trong năm qua, Đảng uỷ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp.

Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 10 nghị quyết (03 Nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, 07 Nghị quyết về công tác cán bộ chủ chốt), 01 quy định, 02 quy chế, 11 chương trình, 20 kế hoạch, 267 quyết định, 6 hướng dẫn, 53 báo cáo, 73 thông báo và nhiều văn bản chỉ đạo khác cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với HĐTV, Ban TGĐ Tổng công ty và các đảng ủy/chi ủy trực thuộc.

Các đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối được tổ chức nghiêm túc với nhiều đổi mới và sáng tạo trong hình thức tuyên truyền, thông qua hình thức vừa trực tiếp, vừa kết nối trực tuyến giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm bắt được các chủ trương, quan điểm của Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam”.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đảng trực thuộc chỉ đạo cấp chi bộ tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề theo quý với phương châm “tự soi, tự sửa”. Hướng dẫn, tổ chức sơ kết việc thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, khen thưởng 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/ĐUTLVN, ngày 16/6/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác thông tin, tuyên truyền và phát triển văn hóa doanh nghiệp Vinataba trong tình hình mới”, nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 60-KL/ĐUK góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động. Chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền quan trọng. Nội dung, hình thức tuyên truyền tiếp tục được đổi mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng bộ Khối, tiêu biểu là các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty được chuẩn bị công phu với các nội dung phong phú đã tạo phong trào thi đua rộng khắp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trong toàn Đảng bộ; tổ chức tổng kết, trao giải Búa liềm vàng năm 2021 và phát động, tổ chức giải Búa liềm vàng năm 2022 với 110 tác phẩm dự thi.

Công tác cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định (cán bộ được bổ nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, trình độ, kinh nghiệm, đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được phân công). Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam theo mô hình toàn Tổng công ty trình ĐUK DNTW và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong công tác phát triển đảng, toàn Đảng bộ Tổng công ty kết nạp được 86 đảng viên (bằng 143% kế hoạch năm, vượt kế hoạch phát triển Đảng viên trong năm), thông qua chuyển đảng chính thức cho 90 đảng viên dự bị. Đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cấp thẻ đảng viên cho 89 Đảng viên.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Tổng công ty chú trọng nâng cao chất lượng, phương pháp làm việc theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và đi vào thực chất, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ số lượng và nội dung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và Đảng viên theo kế hoạch năm 2022.

Sau các cuộc kiểm tra, giám sát kịp thời thông báo kết luận, chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm, đồng thời có giải pháp ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, phòng ngừa các vi phạm. Năm 2022, thực hiện kiểm tra, giám sát 07 tổ chức đảng trực thuộc và kiểm tra, giám sát 05 đảng viên.

Đặc biệt, việc hoàn thiện, ban hành hệ thống quy trình nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, tuyên giáo dân vận và kiểm tra giám sát với các quy trình được xây dựng khoa học, dễ tiếp cận, sử dụng đã là một sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

2.	Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên Hội đồng Thành viên Vinataba nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương
Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên Hội đồng Thành viên Vinataba nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương

Trong công tác dân vận, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chương trình hành động số 09 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 09/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Chương trình hành động số 10 của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; Triển khai Kết luận số 119-KL/ĐUK, ngày 2/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Dưới sự chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty, Hội thao cán bộ công nhân viên chức, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ IV Nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp đã đem lại một không khí tươi mới, sự khởi sắc cho toàn hệ thống sau những tháng ngày đầy gian nan ứng phó với đại dịch.

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Thuốc lá, Tổng công ty đã đảm bảo ổn định sản xuất, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch được giao, cụ thể: Tổng doanh thu đạt hơn 26.800 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), bằng 105,4% kế hoạch. Năm 2022 Vinataba nộp ngân sách 13.775 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 1.550 tỷ đồng.

3.	Bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư thường trực, Thành viên HĐTV trình báo cáo/ tham luận về công tác phát triển Đảng viên tại Hội nghị tổng kết các mặt công tác của Đảng ủy Khối DNTW
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư thường trực, Thành viên HĐTV trình báo cáo/ tham luận về công tác phát triển Đảng viên tại Hội nghị tổng kết các mặt công tác của Đảng ủy Khối DNTW

Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo         

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xác định tiếp tục phát huy vai trò dẫn đạo của Tổng công ty trong Hiệp hội và toàn ngành Thuốc lá Việt Nam về sản xuất kinh doanh và thực hiện các chính sách định hướng phát triển ngành Thuốc lá của Nhà nước, giữ vai trò chủ đạo điều tiết của Nhà nước trong sản xuất Thuốc lá.

Đảng ủy Tổng công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng để tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên các cấp.

Tăng cường làm việc trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Năm 2023, toàn Đảng bộ phấn đấu 20% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” từ 85% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp được trên 50 đảng viên mới.

Về công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam theo mô hình toàn Tổng công ty sau khi Đề án được phê duyệt. Đưa Chi bộ Công ty Thuốc lá Đà Nẵng về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Triển khai thực hiện Quy định 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong Doanh nghiệp Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tăng cường lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. Thực hiện tốt cam kết, chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thể theo hướng tập trung cho cơ sở, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, chăm lo đời sống công nhân viên chức người lao động.

Thanh Tú