Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
bắc giang
Kế hoạch Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong thực các nội dung công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

6 bước chủ yếu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh

- Xây dựng các nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

- Lấy ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

- Trình thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

- Trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

- Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

- Triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Yêu cầu việc triển khai thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

Đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia

Điều chỉnh các nội dung Quy hoạch tỉnh đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch ngành quốc gia (toàn bộ các quy hoạch theo Luật Quy hoạch, kể cả Quy hoạch đang lập, yêu cầu phải hoàn thành trước 31/12/2023 theo Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ), Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050. Bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 vào Quy hoạch tỉnh.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các nội dung khác trong Quy hoạch tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, liên kết giữa sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đối với nội dung Quy hoạch tỉnh theo quy định (không điều chỉnh nội dung, dự án trong Quy hoạch tỉnh không liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã).

Phân giao thực hiện nhiệm vụ chung

Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh), điều phối toàn bộ hoạt động điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, nội dung điều chỉnh quy hoạch. Tham mưu chuẩn bị các nội dung để báo cáo các cấp, các ngành theo Kế hoạch này. Tham mưu xây dựng đề cương (làm cơ sở để cho các sở, ban, ngành, địa phương) báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức nghiên cứu, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu, sơ đồ, bản đồ có liên quan phục vụ việc tổ chức xây dựng báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Xây dựng Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch ngành; chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ các nội dung điều chỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến chuyên môn của cơ quan, đơn vị đối với hồ sơ dự thảo của Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng và thời gian thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người dân, các chuyên gia, các nhà khoa học... là các đối tượng được tham vấn trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Theo quyết định triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch, Sở Công Thương Chịu trách nhiệm toàn diện về việc rà soát, xây dựng báo cáo, sơ đồ, bản đồ về các nội dung điều chỉnh phương án phát triển công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điện lực, thương mại và các nội dung khác có liên quan trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp: Phối hợp với Sở Công Thương rà soát, xây dựng báo cáo, sơ đồ, bản đồ phát triển các khu công nghiệp và các nội dung khác có liên quan trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Khánh Vy