Đồng Tháp thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 30 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp KHCN; có ít nhất 10 doanh nghiệp KHCN được hỗ trợ phát triển theo các chương trình, đề án hỗ trợ của Tỉnh.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025. Theo đó, Đồng Tháp sẽ hỗ trợ triển khai ít nhất 03 dự án hoàn thiện, tạo ra sản phẩm mới (công nghệ, máy móc, thiết bị) từ các giải pháp sáng tạo, kỹ thuật, các sáng chế, giải pháp hữu ích, kết quả khoa học và công nghệ (KHCN) hoặc hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ.

Kế hoạch nhằm mục đích thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả nghiên cứu KHCN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Hỗ trợ các doanh nghiệp KHCN được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật, củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp KHCN.

Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm là: Thông tin, tuyên truyền; Khảo sát, đánh giá, phân loại, tư vấn các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp KHCN; Hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực cho các tổ chức tư vấn, hỗ trợ, ươm tạo, phát triển doanh nghiệp KHCN và các hoạt động hỗ trợ.

Đến năm 2025, có ít nhất 30 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp KHCN; có ít nhất 10 doanh nghiệp KHCN được hỗ trợ phát triển theo các chương trình, đề án hỗ trợ của Tỉnh; có ít nhất 15 dự án hoàn thiện, tạo ra sản phẩm mới (công nghệ, máy móc, thiết bị) từ các giải pháp sáng tạo, kỹ thuật, các sáng chế, giải pháp hữu ích, kết quả KHCN hoặc hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ được xem xét hỗ trợ theo cơ chế, chính sách của Tỉnh.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ 100% hồ sơ đề xuất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Tỉnh ban hành trong thời gian hiệu lực của Kế hoạch.

 

Hoàng My