• Xây dựng nông thôn mới: "Chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc"

    Xây dựng nông thôn mới: "Chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc"

    Quá trình xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, để phát huy những kết quả đạt được theo hướng bền vững, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho rằng, phải tăng nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thúc đẩy giao thương làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn.