Thứ trưởng Cao Quốc Hưng: Sáng tạo trong hành động để nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững

Việc làm mới nội dung của tiêu chí số 4, số 7 trong thời gian tới sẽ tạo tiền đề, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống, góp phần đảm bảo tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới hơn nữa.
Hạ An

Video khác