Thọ Xuân – Thanh Hóa: Về đích Nông thôn mới đúng hẹn!

Sau 10 năm, thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Thọ Xuân có 36/36 xã đạt chuẩn NTM theo lộ trình, huyện đã hoàn hành 9/9 tiêu chí cấp huyện, hơn 95% người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM trên quê hương mình, nỗ lực về đích NTM năm 2019.

Bước đầu, huyện Thọ Xuân triển khai xây dựng với xuất phát điểm thấp, ngành nghề nông thôn, dịch vụ chưa phát triển, trình độ tay nghề thấp, cơ sở vật chất, hạ tầng còn thiếu, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm xây dựng NTM chưa đầy đủ.

Song, được sự quan tâm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện, với quyết tâm cao và trách nhiệm phù hợp với tình hình thực tế của huyện đã thu hút sự hưởng ứng đông đảo của người dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực để thực hiện chương trình NTM.

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện phát triển theo hướng hiện đại; sáng - xanh - sạch - đẹp đáp ứng các nhu cầu về giao thông, điện, nước, hệ thống thông tin truyền thông phát triển đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn tiếp cận tri thức mới, chính sách pháp luật của nhà nước.

Dưa trồng trong nhà kính
Dưa trồng trong nhà kính của huyện Thọ Xuân

Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô hiệu quả cao hơn. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề thu hút đầu tư vào địa bàn nông thôn đạt kết quả khá, góp phần tích cực giải quyết việc làm chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng giảm lao động nông nghiệp; tăng lao động phi nông nghiệp đã góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 ước đạt 41,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,42%; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội đảm bảo kịp thời; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy, các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM cấp huyện; mới đây đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương đã về kiểm tra, thẩm định huyện nông thôn mới, hiện huyện đang tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ra quyết định công nhận huyện nông thôn mới năm 2019.

Ông Lê Đình Hải – Chủ tịch UBND huyện đánh giá: “Để hòa thành chương trình xây dựng NTM, nhất là xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện NTM, Đảng bộ, chính quyền huyện đã huy động nhiều nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xã NTM. Qua đó, từ năm 2011 – 2019, toàn huyện đã huy động được 7.019 tỷ đồng, trong đó, 3.411 tỷ đồng được huy động từ sự đóng góp của người dân.

Hầu hết các công cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã đều được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức chính trị, xã hội và sự đồng lòng của người dân, đến nay không chỉ hạ tầng cơ sở được chỉnh trang, mà tổ chức hệ thống chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị thường xuyên được cũng cố, kiện toàn, năng lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao”.

Văn Trường