Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 04/05 đến ngày 20/05/2022 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Tại Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp sẽ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động khoa học và công nghệ như: tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022-2023; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà.

Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 phải được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 trong phạm vi cả nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng lưu ý phải luôn bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hàng năm, Bộ Công Thương cũng triển khai chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ với nhiều hoạt động thiết thực, như tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ; thành tựu, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực và doanh nghiệp ngành Công Thương thông qua các hình thức viết tin, bài trên các báo, trang thông tin điện tử…; đăng tải các phóng sự, phim tài liệu về khoa học công nghệ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào cải tiến, nâng cao năng suất chất, lượng tại doanh nghiệp; Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, đơn vị và ngành Công Thương. Bên cạnh đó, tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

PV