Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu 100% chợ được giám sát chất lượng an toàn thực phẩm

Ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND, triển khai thực hiện đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025”.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác an toàn thực phẩm (ATTP) tại các chợ để cung ứng nguồn thực phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, ATTP, đảm bảo quyền lợi và giúp người tiêu dùng dễ nhận biết và có sự lựa chọn phù hợp các sản phẩm thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động quản lý, kinh doanh của đơn vị quản lý chợ, hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng.

Quản lý, phát triển hệ thống chợ trên địa bàn hành phố theo hướng văn minh thương mại, đảm bảo ATTP, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh đầu tư, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất cho công tác quản lý ATTP tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đặt mục tiêu, đến hết tháng 12/2022, 100% đơn vị quản lý chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cố định tại chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% đơn vị quản lý chợ xây dựng, ban hành quy chế về quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm; 100% chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. Tối thiểu 50% các chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư, đáp ứng các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại.

UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc; kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, các sự kiện kết nối cung cầu, hướng dẫn về các trang thiết bị kinh doanh, bảo quản thực phẩm, cấp biển nhận diện cho các cơ sở đáp ứng yêu cầu của đề án.

Các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát, theo dõi việc thực hiện các giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan đến kinh doanh thực phẩm, chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và nội quy chợ của các cơ sở kinh doanh trong chợ phục vụ công tác cấp/ thu hồi biển nhận diện theo quy định.

Về nguồn kinh phí thực hiện:

- Nguồn ngân sách thành phố theo dự toán ngân sách thực hiện nhiệm vụ được giao cho các sở, ban, ngành Thành phố và Ngân sách các cấp phân bổ công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp chợ hàng năm theo quy định; nguồn kinh phí tính theo dân số toàn thành phố chi cho hoạt động an toàn thực phẩm.

- Nguồn vốn xã hội hóa: Gồm vốn của doanh nghiệp, vốn của các hộ kinh doanh, vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Nguồn viện trợ, tài trợ (nếu có)

Các sở, ngành, UBND cấp huyện/xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch lập dự toán kinh phí thực hiện hàng năm, gửi Sở Tài chính/cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện tốt Đề án.

 

Hoàng An