Nhiều loại đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ

Theo Luật Đất đai 2024, nhiều loại đất không có giấy tờ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn được gọi là "sổ đỏ".
Đất không có giấy tờ
Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ phải có xác nhận của UBND cấp xã  

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ, nếu không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong một số trường hợp.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, theo Luật Đất đai 2024, thời điểm công nhận quyền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ, đang được cá nhân, hộ gia đình sử dụng ổn định được kéo dài thêm 10 năm so với quy định cũ.

Đất không có giấy tờ
Trong trường hợp đặc biệt, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014

Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè; chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác thì Nhà nước sẽ thu hồi đất và không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm.

Tuy nhiên, nếu có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Ngọc Châm