Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngành Công Thương

Mới đây, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024.

Theo Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024 nhằm mục đích: Tiếp tục khẳng định tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, các đơn vị thuộc bộ/ngành Công Thương trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các Nghị quyết của Đảng.

Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong bộ/ngành Công Thương tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp ý kiến, ý tưởng sáng tạo qua các tác phẩm báo chí trong công tác xây dựng Đảng gắn với hoạt động của bộ/ngành Công Thương nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng thời, cổ vũ, ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và ngành Công Thương trên các phương tiện thông tin đại chúng; lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để trao giải thưởng và sử dụng để tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trong Đảng bộ Bộ Công Thương và trong xã hội; các bài dự thi tiếp tục gửi tham gia Cuộc thi cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngành Công Thương năm 2023

Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Ban cán sự đảng Bộ Công Thương; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương phối hợp với chính quyền đồng cấp; các đơn vị thuộc bộ/ngành Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong bộ/ngành Công Thương tích cực tham gia.

Đồng thời, tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả và chất lượng phù hợp với đặc thù của bộ/ngành Công Thương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động của bộ/ngành Công Thương đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi Cuộc thi viết về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngành Công Thương năm 2024 là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong bộ/ngành Công Thương và bạn đọc cả nước (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký Hội đồng Giám khảo Cuộc thi).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, bảo đảm tính mới, chính xác, tính thuyết phục cao. Cần trích dẫn rõ nguồn (nếu có), bảo đảm trung thực, thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

Tác phẩm nếu đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử, đài phát thanh, truyền hình trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan có thẩm quyền tuân thủ pháp luật Việt Nam (trong thời gian từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 25/4/2024).

Không nhận tác phẩm đã đoạt giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Tiêu chí về chủ đề, nội dung

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngành Công Thương.

Bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; bảo vệ những thành quả của công cuộc đổi mới, phát triển thuộc lĩnh vực bộ/ngành Công Thương (đối với tất cả các lĩnh vực), góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Phản biện các quan điểm, nhìn nhận chưa đúng về bộ/ngành Công Thương; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bộ/ngành Công Thương; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới đối với bộ/ngành Công Thương (đối với tất cả các lĩnh vực).

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc bộ/ngành Công Thương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc bộ/ngành Công Thương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Thời gian và địa chỉ nhận bài dự thi

Kể từ sau khi phát động cuộc thi đến hết ngày 25/4/2024 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư).

Địa chỉ nhận: Báo Công Thương - Tầng 10 và 11, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024”). Gửi file mềm bài dự thi về địa chỉ email: cuocthichinhluanbct@gmail.com

Cơ cấu giải thưởng

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải được trao tặng Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi, Biểu trưng lưu niệm và tiền thưởng. Các tập thể, cá nhân tổ chức, tham gia tốt Cuộc thi được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Biểu trưng lưu niệm và tiền thưởng.

Cuộc thi có 28 giải thưởng bao gồm 01 Giải Đặc biệt, 01 giải Nhất, 05 giải Chuyên đề, 03 giải Nhì, 06 giải Ba, 12 giải Khuyến khích. Ngoài ra còn có 5 Bằng khen dành cho các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích tổ chức tốt Cuộc thi, 10 Bằng khen dành cho các cá nhân tổ chức, tham gia tốt Cuộc thi.

Theo kế hoạch, dự kiến Lễ công bố và trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2024.

Xem chi tiết Kế hoạch và Thể lệ tại đây!

Lan Anh